Witamy w sklepie TOPTUN.PL! Przygotowaliśmy dla Ciebie specjalny rabat w wysokości 10 zł na pierwsze zakupy w naszym sklepie. Wystarczy że poniżej wprowadzisz swój adres email i wyślemy do Ciebie kod rabatowy.
Wykorzystałeś już kod rabatowy.
Podany email jest niepoprawny.
Kod rabatowy został wysłany na maila.


Promocja dotyczy wyłącznie nowych klientów. Wysyłając powyższy formularz wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas zawartych w nim danych osobowych.   Polityka Prywatności.
Produkt został dodany do koszyka.

Kategorie

Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI 50% ZA PÓŁ ROKU

  

I.


1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady, na jakich przeprowadzana jest promocja ”50% ZA PÓŁ ROKU” (dalej „Promocja”).


2. Promocja obowiązuje w Sklepie Internetowym https://toptun.pl/ (dalej: „Sklep”).


3. Sklep prowadzony jest przez Solarispolska.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-524), ul. Henryka Kamieńskiego 30, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział    Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000243300, o kapitale zakładowym 50.000 PLN, NIP: 7752534021, REGON: 100207726 (dalej: „Sprzedawca”).


4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie do sprzedaży towarów objętych Promocją stosuje się zasady wynikające z regulaminu sklepu znajdującego się pod linkiem: https://toptun.pl/regulamin-r54 (dalej: „ Regulamin Sklepu”).II.


1. Promocja polega na sprzedaży towarów, o których mowa w §3 Regulaminu, według następujących zasad:


1)   Klient kupując towar objęty Promocją zobowiązany jest zapłacić w chwili zakupu 50% ceny towaru (Pierwsza rata) wskazanej w ofercie sprzedaży znajdującej się w Sklepie. Zapłata 50% ceny jest dokonywana na zasadach określonych w Warunkach sprzedaży    (zdefiniowanych poniżej w ust. 2 pkt 2) i Regulaminie Sklepu.


2)   Pozostałą część ceny towaru (Druga rata) Klient zobowiązany jest zapłacić w terminie sześciu miesięcy od dnia odebrania towaru. Zapłata pozostałej części sprzedaży może zostać dokonana w jeden z następujących sposobów:


 
    a) przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy:  38 1090 2053 0000 0001 1324 7127 (Santander Bank Polska);
    b) przekazem pocztowym;
    c) gotówką w biurze Sprzedawcy;
    d) inny sposób uzgodniony ze Sprzedawcą drogą e-mailową.


 
3)   raty są nieoprocentowane;


4)  w przypadku opóźnienia lub zwłoki w zapłacie drugiej raty Klient zobowiązany jest zapłacić ustawowe odsetki za opóźnienie począwszy od daty wymagalności drugiej raty do dnia zapłaty;


5)   klient może zapłacić drugą ratę przed terminem płatności;

     

2. 
W celu skorzystania z Promocji: 


1) Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu oraz niniejszym Regulaminem,


2) przed zakupem towaru, w tym przed zapłatą Pierwszej raty, Klient zobowiązany jest złożyć Sprzedawcy drogą e-mailową lub telefonicznie oświadczenie, że chce nabyć towar w ramach Promocji wskazując swój adres e-mail, na który chce otrzymać warunki sprzedaży towaru w ramach Promocji, których wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu (dalej: „Warunki sprzedaży”). W celu złożenia oświadczenia klient może skorzystać z następującego wzoru:Jestem zainteresowany nabyciem w ramach Promocji  ”50% ZA PÓŁ ROKU” towaru objętego promocją oferowanego w sklepie https://toptun.pl/ pod numerem oferty: ……………………Proszę o przesłanie Warunków sprzedaży towaru w ramach Promocji na adres e-mail: ………………

 

3) po otrzymaniu Warunków sprzedaży przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, Klient zobowiązany jest zaakceptować Warunki sprzedaży oraz wyrazić wolę zawarcia umowy na tych warunkach. W celu zaakceptowania Warunków sprzedaży i wyrażenia woli zawarcia umowy na tych warunkach Klient może:


 
    a) przesłać drogą e-mailową oświadczenie, że akceptuje i przyjmuje Warunki sprzedaży, przy czym do wiadomości powinien załączyć przesłane mu przez Sprzedawcę Warunki sprzedaży, a także powinien podać swoje imię i nazwisko (nazwę), adres zamieszkania  (siedzibę), Pesel (NIP, KRS). W celu złożenia oświadczenia klient może skorzystać z następującego wzoru:


 
Zapoznałem się z treścią i akceptuję regulamin  Sklepu Internetowego https://toptun.pl/, regulamin promocji ”50% ZA PÓŁ ROKU” oraz Warunki sprzedaży towaru w ramach Promocji  ”50% ZA PÓŁ ROKU” przesłane Mi w dniu……………………………  e-mailem na adres ……………………………….. , które przesyłam w załączeniu i wyrażam wolę zawarcia umowy sprzedaży o treści wskazanej w wyżej wskazanych Warunkach sprzedaży.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę wyżej podanych danych osobowych, w celu realizacji Umowy, zapoznałem się z Polityką Prywatności Sklepu dostępnej pod linkiem: https://toptun.pl/polityka-prywatnosci-r59.

 
    b) przesłać drogą e-mailową skan podpisanych Warunków sprzedaży,

    c) przesłać podpisane przez Klienta Warunki sprzedaży droga pocztową do siedziby Sprzedawcy.3. W przypadku przyjęcia Warunków sprzedaży zgodnie z ust. 2 pkt 2 powyżej pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym dochodzi do zawarcia na odległość umowy sprzedaży o treści wskazanej w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.III.Promocja dotyczy następujących towarów:

 

- ZESTAWU MULTIMEDIALNEGO Z NAWIGACJĄ dedykowanego do modelu Jeep Wrangler JK/JKU z rocznika 2011-2018 z ofert:


https://toptun.pl/nawigacja-102-wrangler-jk-2011-2014-android-80-1024600-ram4g-rom32g-p35624

https://toptun.pl/nawigacja-102-wrangler-jk-2014-2018-android-80-1024600-ram4g-rom32g-p35388

   

- NAMIOTU DACHOWEGO NORMANDY Z SIŁOWNIKAMI PNEUMATYCZNYMI z oferty:


https://toptun.pl/namiot-dachowy-normandy-z-silownikami-pneumatycznymi-200x120x70110cm-p35075

 

- ELEKTRYCZNYCH STOPNI BOCZNYCH JEEP WRANGLER JK/JKU z rocznika 2007-2018 z ofert:


https://toptun.pl/elektryczne-stopnie-boczne-jeep-wrangler-2007-jk-2-drzwi-p20137
https://toptun.pl/elektryczne-stopnie-boczne-jeep-wrangler-jk-2d-off-road-p27956
https://toptun.pl/elektryczne-stopnie-boczne-jeep-wrangler-jk-2007-4-drzwi-p20135

 

sprzedawanych w Sklepie, w których ofercie sprzedaży dodatkowo zawarto oznaczenie Promocji ”50% ZA PÓŁ ROKU”.

 
IV.


  
Promocja obowiązuje od dnia 01 grudnia 2018 roku do wyczerpania towarów objętych Promocją.  

 
V.


 
1. Promocja nie łączy się z innymi promocjami. Klient ma prawo wyboru pomiędzy promocjami, które występują w Sklepie w okresie trwania Promocji.


2. Towary zakupione w ramach Promocji podlegają wymianie lub zwrotowi na zasadach ogólnie przyjętych w Regulaminie Sklepu i wynikających z przepisów ogólnych.


 
VI.

 
1. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe przekazane przez Klienta:1) w celu realizacji niniejszej umowy zawartej w ramach Promocji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – przez okres trwania umowy;

2) w celu ustalenia, dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) –  do czasu upływu okresu przedawnienia;2. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych uniemożliwi zawarcie umowy w ramach Promocji i jej wykonanie.


 
3. Wszystkie informacje RODO, w szczególności dotyczące praw osób, których dane dotyczą zawarte są w Polityce Prywatności Sklepu dostępnej pod linkiem: https://toptun.pl/polityka-prywatnosci-r59.


 
VII.

 
1. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie Sklepu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed datą ich wejścia w życie.


 
2. Wszelką korespondencję dotyczącą Promocji i niniejszegǫ Regulaminu należy kierować́ na adres Solarispolska.pl Sp. z o.o. 30-524 Kraków ul. Henryka Kamieńskiego 30 lub na adres mailowy [email protected] Klient może się skontaktować ze Sprzedawcą także pod numerem telefonu 12 655 12 18.


   

Załącznik nr 1 - Warunki sprzadaży w ramach promocji "50% za pół roku" >kliknij aby pobrać<

  

  

  

  

    

  

  

 

 

 

REGULAMIN KODÓW RABATOWYCH DOSTĘPNYCH NA www.toptun.pl

Niniejszy regulamin określa zasady udzielania kodów rabatowych sprzedaży w sklepie www.toptun.pl

prowadzonym przez Solarispolska.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. H.Kamieńskiego 30,

numer KRS  0000243300, adres e-mail [email protected] (zwaną dalej „toptun.pl”).

I. Słownik pojęć używanych w Regulaminie:

1. Kod rabatowy – elektroniczny kod rabatowy w postaci kodu alfanumerycznego, do zrealizowania

w sklepie internetowym www.toptun.pl prowadzonym przez Solarispolska.pl, poprzez zniżkę

procentową, kwotową.

2. Zniżka kwotowa – zniżka wyrażona w PLN jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas

zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.

3. Zniżka procentowa – zniżka procentowa jaką Klient uzyskuje wykorzystując kod rabatowy podczas

zamówienia. Zniżka naliczana jest od wartości zamówienia i nie obejmuje kosztów wysyłki.

II. Zasady udzielania kodów rabatowych

1. Udostępnienie kodu rabatowego może nastąpić w formie listu elektronicznego, wiadomości tekstowej

(SMS), lub poprzez akcję promocyjną organizowaną przez Solarispolska.pl.

2. Kod rabatowy może być wykorzystany tylko przez Klientów posiadających konto w sklepie

prowadzonym przez Solarispolska.pl znajdującym się na stronie www.toptun.pl. Oznacza to, że

użytkownik musi się zarejestrować w sklepie internetowym www.toptun.pl i być zalogowanym

podczas realizowania kodu rabatowego.

3. Zniżka kwotowa i procentowa nie dotyczy sprzedaży katalogu FELGI. 4. Kody rabatowe

można wykorzystać tylko podczas zakupów w sklepie internetowym www.toptun.pl.

5. Z Kodów rabatowych nie można skorzystać przy zakupach w sklepie stacjonarnym firmy

Solarispolska.pl.

6. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego jest dobrowolne.

7. Aby skorzystać z Kodu rabatowego wystarczy wpisać podany ciąg

znaków alfanumerycznych w polu „Zrealizuj kod” na stronie „koszyka”:

8. Klient nie musi wykorzystywać przekazanego kodu rabatowego podczas zakupów

sklepie internetowym. Wystarczy nie wpisywać Kodu w polu „Zrealizuj kod” na

stronie „koszyka". 

9. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 5 polu spowoduje aktywację 

zniżki o wartość 10 % na produkt znajdujące się w koszyku

(nie dotyczy katalogu felgi).

10. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. Oznacza to, że na jedno zamówienie

można wykorzystać tylko jeden kod rabatowy.  

III. Reklamacje

Wszelkie reklamacje na towary zakupione z użyciem Kodu rabatowego będą

rozpatrywane na zasadach określonych w Regulaminie oraz Polityce Reklamacji,

znajdujących się na stronie: www.toptun.pl.

IV. Postanowienia końcowe

1. Solarispolska.pl zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie

zmiany w niniejszym regulaminie wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem

nieważności, będą obowiązywały od dnia umieszczenia informacji na stronie internetowej 

www.toptun.pl.

2. Wszelką korespondencję dotyczącą regulaminu należy kierować na adres

Solarispolska.pl Sp.z o.o. 30-524 Kraków ul.Henryka Kamieńskiego 30 lub na

adres mailowy [email protected].

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą

miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

Kraków 29.11.2017


Filmy Produktowe
https://www.youtube.com/channel/UCc7Twe04RbqtdI1P-12f3VA